Info investitori

Exploatarea terenurilor agricole prin arendare şi concesionare
Exploatarea albiei râului Jiu (nisip, pietriş – balastiere)
Investiţii în sectorul zootehnic
Investiţii în sectorul morărit şi panificaţie