Urbanism

Acte necesare pentru :
·  AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ACESTEIA


 

Lista detaliată cu acte :
AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII ACESTEIA
Autorizarea executării construcţiilor este un proces ce constituie o componentă a dezvoltării urbane. Această etapă este extrem de importantă şi totodată sensibilă întrucât constituie momentul în care intenţiile solicitantului autorizaţiei ( persoană fizică sau juridică ) se raportează la interesele comunităţii privind dezvoltarea urbei în ansamblu, intenţii materializate în prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. Acest moment trebuie privit ca pe unul de confruntare, în care individualul se supune regulilor precise ale colectivului. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se pot obţine formulare tipizate şi detalii privind cele necesare.

Etape ce trebuiesc parcurse pentru obţinerea Autorizaţiei de construire

1. Certificatul de urbanism – Se obţine în urma depunerii la Primărie (Serviciul de relaţii cu publicul) a următoarelor:
• cerere tip (de la Serviciul relaţii cu publicul)
• plan de situaţie cotat care să cuprindă intenţiile investitorului (executat de un proiectant autorizat)
• memoriu de prezentare ( proiectant )
• extras de carte funciară (de la Judecătorie – Biroul de Carte funciară) sau alt act care conferă dreptul de folosinţă al terenului sau clădirii
• dovada achitării taxei pentru certificatul de urbanism (caseria Primăriei )  

2. Autorizaţia de construire
• cerere tip (de la Serviciul relaţii cu publicul)
• dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire ( 1 % din valoare ) taxa care se reduce cu 50 % pentru locuinţe (Casieria Primăriei ),
• extras de carte funciară ( de la Judecătorie – biroul de carte funciară) sau alt act care conferă dreptul de folosinţă al terenului sau clădirii ( autentic şi actualizat ),
• documentaţia tehnică prevăzută de Legea nr.50 / 1991, republicată.

Piese desenate
• plan de situaţie cu ridicare topografică,
• plan de încadrare în zonă,
• plan fundaţii,
• planul tuturor nivelurilor,
• plan învelitoare,
• toate faţadele,
• secţiuni caracteristice,
• alte piese desenate considerate necesare de proiectantul lucrării sau solicitate în certificatul de urbanism.

Piese scrise
• memoriu tehnic de rezistenţă,
• memoriu de arhitectură,
• aviz geotehnic ( după caz ),
• avize de la furnizorii de utilităţi ( după caz ),
• referat de verificare,
• expertiză tehnică ( după caz ),
• avize specifice pentru amplasarea construcţiei,
• avize specifice pentru funcţionarea construcţiei,
• alte avize şi acorduri solicitate în certificatul de urbanism

Notă: – fiecare planşă din piesele desenate va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul autorizaţiei, semnăturile şefului de proiect şi ale elaboratorilor, titlul, numărul planşei, scara şi data. Planşele vor fi întocmite şi semnate de proiectanţi de specialitate conform Legii nr.50 / 1991, republicată, art. 6 alin. 4 pct. “a”, “b” privind competenţa de semnare.
După obţinerea autorizaţiei de construire beneficiarul acesteia are obligaţia să anunţe începerea lucrărilor, prin completarea şi depunerea formularelor primite odată cu autorizaţia de construire (de la Serviciul relaţii cu publicul ) atât la Primărie cât şi la Inspectoratul Teritorial în Construcţii – Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii. După terminarea lucrărilor beneficiarul acestora are obligaţia de a se prezenta la Primărie  – Compartimentul Evidenţă în Construcţii – pentru regularizarea taxei privind autorizarea construcţiei, în funcţie de valoarea totală a investiţiei.
Privită din perspectiva dezvoltării urbane, autorizarea construcţiilor este etapa de implementare a Planurilor de Urbanism. Privită din perspectiva investitorului, autorizarea construcţiilor este etapa de demarare a unui proces, construcţia este mijlocul ce contribuie la obţinerea profitului.
Pentru alte detalii vă stăm la dispoziţie prin Serviciul relaţii cu publicul, în zilele lucrătoare între orele 8,oo – 18,oo.

 

 

Sus

[ index Acte Necesare ]